Kontakt

Piekarnia Chlebolubni 

Ul. Piłsudskiego 20 A

05-410 Józefów

Klauzula informacyjna dla konsumentów i kontrahentów

 1. Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy o tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Chlebolubni sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20A, 05-420 Józefów
 2. Administrator wykonawczy wyznaczył jednego wspólnego Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem mailowym: iod@chlebolubni.pl. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia, rezerwacje, na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: obsługa systemu IT - GRUPA AMBER Artur i Aneta Dudek sp. J.; hosting – home.pl; 
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dotyczy osób objętych obsługą realizacji zamówień. Dostawcy systemu e-commerce, do których przekazywane będą dane mogą działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak w kraju obsługi zamówień. Podejmowane są jednak wszelkie konieczne działania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych, w tym zobowiązanie podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich do zapewnienia ochrony na mocy umów podpisywanych na wzorze Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, co pozwala zniwelować ryzyko różnic
  w standardach ochrony danych osobowych.
 6. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.
 7. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Przysługuje Pani/Pana prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, a także przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych jest niezbędne do sprawnej obsługi zgłoszenia, a ich niepodanie uniemożliwi jego zrealizowanie.